Oblasť poistenia

Havarijné poistenie motorových vozidiel

 1. Individuálne poistenie – každé vozidlo má svoju vlastnú poistnú zmluvu.
 2. Flotilové poistenie – vhodné pri počte vozidiel vyššom ako päť, výhodou je jednoduchá administratíva poistenia a výhodnejšie poistné sadzby.
 3. Poistné krytie – havária, živel, vandalizmus, krádež, totálna škoda.
 4. Možnosti pripoistenia – čelné sklo, batožina, náhradné vozidlo, sedadlá.

Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel

 1. Základný rozsah krytia.
 2. Rozšírený rozsah krytia.
 3. Možnosť pripoistenia asistenčných služieb.

Poistenie finančnej straty

 1. Nazývané tiež ako GAP poistenie.
 2. Vzťahuje sa na prípad krádeže a totálnej havárie vozidla.
 3. Kryje rozdiel medzi kúpnou cenou vozidla a aktuálnou hodnotou vozidla zohľadňovanou v čase poistnej udalosti.

Majetkové poistenie

 1. Poistenie sa vzťahuje najmä na – budovy, haly, stavby vrátane všetkých stavebných súčastí, hnuteľné veci ako výrobné a prevádzkové zariadenia, zásoby materiálu a tovaru.
 2. Poistné krytie - základné riziká sú najmä požiar, výbuch, úder blesku, povodeň, záplava, lavína, ťarcha snehu, krádež vlámaním, škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia, dym, rozbitie skla.

Poistenie zodpovednosti

 1. Všeobecná zodpovednosť.
 2. Zodpovednosť cestného dopravcu za prepravovaný tovar.
 3. Zodpovednosť vyplývajúca z vlastníctva nehnuteľnosti.
 4. Zodpovednosť za škody spôsobené na prenajatej nehnuteľnosti.
 5. Profesná zodpovednosť.
 6. Zodpovednosť z výkonu povolania.

Poistenie podnikateľských rizík

 1. Poistenie prerušenia prevádzky.
 2. Poistenie strojov a elektroniky.
 3. Stavebné a montážne poistenie.
 4. Poistenie prepravy zásielok.